Dự án nhà thi đấu đa năng

Đơn hàng 70 bộ sản phẩm thiết bị thể thao ngoài trời cho các thôn, xã thuộc các huyện trong tỉnh Quảng Nam – Huyện Đại Lộc: Đại Thắng, Đại Quang. – Huyện Duy Xuyên: Nam Phước, Tuyên Phước. – Với ngân sách Nhà Nước, TNT SPORT đã hoàn thiện sản phẩm và bàn giao…

Đơn hàng 70 bộ sản phẩm thiết bị thể thao ngoài trời cho các thôn, xã thuộc các huyện trong tỉnh Quảng Nam

– Huyện Đại Lộc: Đại Thắng, Đại Quang.

– Huyện Duy Xuyên: Nam Phước, Tuyên Phước.

– Với ngân sách Nhà Nước, TNT SPORT đã hoàn thiện sản phẩm và bàn giao đưa vào hoạt động kịp tiến độ.