– Đơn hàng 70 bộ sản phẩm thiết bị thể thao ngoài trời cho các thôn, xã thuộc các huyện trong tỉnh Quảng Nam

– Huyện Đại Lộc: Đại Thắng, Đại Quang.

– Huyện Duy Xuyên: Nam Phước, Tuyên Phước.

– Với ngân sách Nhà Nước, TNT SPORT đã hoàn thiện sản phẩm và bàn giao đưa vào hoạt động kịp tiến độ.